Nou reglament de visites i sortides amb les persones residents

REGLAMENT DE VISITES I SORTIDES AMB LES PERSONES RESIDENTS DELS CENTRES RESIDENCIALS VILA VELLA I SANTA CATERINA

1. HORARI DE VISITES

L’horari de visites als residents i sortides és de 09.30 h a 18.30 h de dilluns a diumenge. Les visites o sortides fora d’aquest horari requeriran l’autorització de la direcció del centre.

2. MESURES D’HIGIENE I PROTECCIÓ

Els visitants en el moment de fer entrada al centre residencial hauran de:
– Rentat de mans amb solució hidroalcohòlica en el moment d’entrada i sortida del centre.
– No serà obligatòria la utilització de la mascareta quirúrgica (segons Ordre SND/726/2023, de 4 de juliol del Consell de Ministres de 4 de juliol de 2023 per la que es declara la finalització de la
situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19).
– Tal com estableix l’Ordre del Consell de Ministres: en els centres residencials de persones grans, on viuen persones més vulnerables, tot i que no és obligatori la utilització de la mascareta, es
considera necessari continuar aplicant les mesures addicionals en cas d’aparició de símptomes en personal, persones residents o visitants, per evitar brots, cuidant en tot cas pel benestar físic i
emocional de les persones grans. Així doncs, és obligatòria la mascareta en aquells casos que una persona presenti símptomes de refredat, grip o virus respiratori.
– Seguint els principis de prudència i prevenció, als nostres centres residencials es continuarà utilitzant la mascareta quirúrgica en les èpoques de màxima incidència de la grip i virus respiratoris, segons l’avís que ens arribi de les autoritats sanitàries.
– Demanem la col·laboració de les famílies que s’abstinguin de fer visites als centres residencials en cas que presentin simptomatologia compatible amb qualsevol mena de virus respiratori.

3. ESPAIS PER A LES VISITES I FORMES

Els centres residencials disposen d’espais adequats per a fer les visites que hauran de ser respectats tant per les persones residents com per les persones familiars i visitants.

RESIDÈNCIA VILA VELLA

– Espais de la recepció.
– Claustre exterior.
– Habitacions.
– Espai habilitat per a visites 2a planta.
– Unitats convivencials Castell del Montgrí i Illes Medes: claustre de la 2a planta.
– Unitat convivencial Lledoners: sala menjador Lledoners (Aforament màxim. 2 familiars). No es faran visites a la sala menjador Lledoners de les 13 h.-14 h.
– Unitat convivencial Torra de les Bruixes: sala menjador Torra de les Bruixes (Aforament màxim: 4 familiars). No es faran visites a la sala menjador Torra de les Bruixes de les 13 h-14
h.

RESIDÈNCIA SANTA CATERINA

– Espais de la recepció.
– Espais habilitats a cada planta de la residència.
– Habitacions.

4. ASPECTES DE TIPUS GENERAL

No és permès fer visites fora dels espais previstos i especificats en l’apartat núm. 3 del present reglament. La persona que fa la visita no pot transitar pel centre, i, un cop acabada la visita abandonarà les instal·lacions del centre residencial. Les visites en els espais adequats a visites es faran seguint unes pautes de conducta basades en el respecte mutu i en un clima de cordialitat. El nostre equip està a disposició del resident i el familiar per resoldre qualsevol problema que pugui sorgir.

Tal com diu l’article 18 del nostre reglament de règim intern: el resident/usuari i la persona responsable són obligats a facilitar la percepció de servei i en especial respectar i facilitar la  convivència. Si en el moment de fer la visita, la persona resident està duent a terme alguna activitat (animació, fisioteràpia, infermeria, etc.), es prioritzarà que la persona resident acabi de dur a terme l’activitat que està fent.

Durant les visites, els familiars només podran fer fotografies i/o gravacions de les persones residents que són familiars seus i s’abstindran de fer fotografies i/o gravacions d’altres persones
residents o membres del personal dels dos centres residencials.

5. VISITES A LES HABITACIONS

La visita del resident dins de la seva habitació es farà quan aquest ja estigui llevat o abans de ser enllitat. A fi de respectar la intimitat dels nostres residents no es permeten les visites en habitacions dobles quan el resident company d’habitació hi estigui present. No es permeten les visites dels residents a les habitacions quan el personal (metge, infermera, auxiliars d’infermeria, auxiliars de geriatria, personal tècnic, etc.) estiguin fent la seva tasca (visita, cures, higienes, etc.).

6. CURES, CONTENCIONS I MEDICACIÓ

Les contencions, les cures d’infermeria i la medicació són actes facultatius prescrits pel metge. Davant de qualsevol incidència relativa a contencions, cures o medicació cal avisar el servei
d’infermeria o la direcció del centre. No es permet al familiar posar, manipular o retirar contencions o medicació o fer, retirar o manipular les cures fetes des d’infermeria.

7. NOTA FINAL

Igualment, volem remarcar la importància de preservar el bon ambient relacional entre residents i amb els treballadors. L’empresa prendrà totes les mesures que siguin necessàries per tal de
protegir als residents i treballadors de tals conductes.

Aquest reglament serà vigent a partir de dilluns 10 de juliol de 2023.

Document elaborat per la direcció tècnica dels centres residencials Vila Vella i Santa Caterina (Torroella de Montgrí),
validat pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya en data 5 de juliol de 2023.