Carta de Serveis

FUNDACIO HOSPITAL ASIL DE POBRES I MALALTS DE TORROELLA DE MONTGRI

 • SERVEI DE RESIDENCIA ASSISTIDA PER A PERSONES GRANS EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

 • CENTRE DE DIA PER A PERSONES GRANS EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Document elaborat per la comissió de treball de la Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí per a l’elaboració, seguiment, avaluació i millora de la carta de serveis dels serveis de residència assistida i centre de dia per a persones grans en situació de dependència.

Document aprovat en sessió ordinària de 12 de juliol de 2022 del patronat de la Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí.

1.    Composició de la comissió de treball per a la creació de la carta de serveis

 La Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí ha elaborat la present carta de serveis atenent a la obligatorietat que estipula l’article 174.1 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de concepte i activitats de les fundacions del sector públic.

La  Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí, esta inscrita al Registre de Fundacions Catalanes amb el número 209. És una fundació sense ànim de lucre.

L’entitat, amb personalitat jurídica, té el NIF G17037607, i des de fa molts anys està complint el mandat dels fundadors, donant acollida a les persones grans de la vila de Torroella de Montgrí i dels municipis de la seva àrea d’influència, que necessiten l’assistència pròpia de la seva edat, i que pels seus mitjans els és difícil o impossible de gaudir-ne.

Per desenvolupar l’activitat, la Fundació disposa al municipi de Torroella de Montgrí d’un edifici en règim de cessió per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, domiciliat al Carrer Hospital núm.2 (Residència Vila Vella) i un segon edifici en règim de propietat, domiciliat al Carrer Major, 56 (Residència i Centre de Dia Santa Caterina).

Codi SERES Residència Vila Vella: S00234

Codi SERES Residència Santa Caterina: S06518

L’Entitat, Fundació Privada Hospital-Asil de Pobres i Malalts està registrada en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya amb el núm. E00248 i inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 209.

El domicili de la Fundació és al Carrer Major número 56 de TORROELLA DE MONTGRI (Baix Empordà).

La comissió de treball encarregada de la redacció de la carta de serveis del servei de residència assistida i el servei de centre de dia de la Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí ha estat formada per les següents persones:

 • Montserrat Sarasa i Coll, presidenta del patronat de la Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí.
 • Jordi Reynés i López, gerent de la Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí.
 • Jordi Compte i González, director tècnic de la Residència Vila Vella.
 • Olga Garcia i Anguila, directora tècnica de la Residència i Centre de Dia Santa Caterina.
 • Yanet Garcia i Pérez, infermera i responsable higiènic sanitària de la Residència Vila Vella.
 • Sònia Egea i Herrera, treballadora social de la Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí.
 • Anna Luque i Juanola, psicòloga de la Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts deTorroella de Montgrí.
 • Amarilys Felipez i Aramburo, tècnic en activitats sòcio-culturals de la Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí.
 • Anna Peña i López, fisioterapeuta de la Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí.
 • Núria Reyes Gironès, gerocultora Residència Vila Vella.
 • Fina Soler i Yudice, gerocultora Residència i Centre de Dia Santa Caterina.

2.      Aprovació de la carta de serveis

La revisió i redacció de la present carta de serveis s’ha portat a terme durant el primer semestre de l’any 2022, aprofitant el treball fet per a la definició de la planificació estratègica de la Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí per al període 2022-2026.

La carta de serveis va ser aprovada en sessió ordinària de 12 de juliol de 2022 del patronat de la Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí.

3.      Normativa aplicable

Normativa del servei de residència: la normativa del servei de residència de les dues residències, Residència Vila Vella i Residència Santa Caterina es troba recollida en el Reglament de Règim Intern de la Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí.

Així mateix el servei de residència s’ajusta a la normativa recollida en el Decret 284/1996 de 23 de juliol sistema català de serveis socials.

També al Decret 205/2015 de 15 de setembre del règim d’autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i de registres d’entitats, serveis i establiments socials.

Pel que fa als requisits de la persona per a l’ingrés en el centre residencial, si no és possible obtenir la manifestació de la lliure voluntat d’ingrés ni de la persona ni del seu representant legal, es procedirà, segons els terminis previstos en l’article 7 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials, modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig.

Quant als drets i deures de la persona resident, té dret a la informació i a rebre voluntàriament el servei social que correspongui; a la intimitat personal; a considerar la residència com el seu domicili a tots els efectes; a la continuïtat de les condicions contractades i les clàusules d’estabilització que s’acordin en el contracte assistencial, llevat les variables previstes en el reglament de règim intern; a la tutela davant les autoritats públiques i a no ser discriminat per raó de sexe, raça, ideologia política, religiosa, filosòfica, així com tots aquells reconeguts per les lleis vigents, en especial els de l’article 5.1 del Decret 284/1996, modificat pel Decret 176/2000, i la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, en els articles del 8 al 13.

Pel que fa a les obligacions del centre i que es troben recollides en el Reglament de Règim Intern, els centres tenen la obligació  de posar en coneixement del Ministeri Fiscal, o de l’autoritat judicial, qualsevol cas d’existència de possibles causes d’incapacitació d’una persona, d’acord amb l’establert en l’article 212.6 de la Llei 25/2010, de 9 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya relatiu a la persona i la família.

Quant als òrgans de participació els nostres centres, com a centres col·laboradors de la Generalitat de Catalunya, tenen un òrgan de participació. Aquest òrgan és el Consell de Participació. Seguint les previsions de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, la promoció de la participació ciutadana és primordial per tal d’adequar el sistema de serveis socials a les necessitats de les persones i a la seva diversitat.

Finalment i pel que fa a la normativa aplicable en el tractament de dades personals, el termini de conservació de les dades de caràcter personal serà el legalment establert, de conformitat amb l’art. 5.1 e) del RGPD i de possibles exigències de responsabilitats derivades del tractament, amb un mínim de 6 anys en general i de 5 o 15 anys en el supòsit de dades de salut incloses en la història clínica de l’usuari i sense perjudici del termini de 10 anys establert en l’article 121-20 del Codi Civil de Catalunya, si resultés d’aplicació.

Normativa del servei de centre de dia:  la normativa del servei de centre de dia del centre de Dia Santa Caterina es troba recollida en el Reglament de Règim Intern de la Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí.

Així mateix el servei de centre de dia s’ajusta a la normativa recollida en el Decret 182/2003 de 22 de juliol de regulació dels serveis d’acolliment diürn de centres de dia per a gent gran.

També al Decret 205/2015 de 15 de setembre del règim d’autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i de registres d’entitats, serveis i establiments socials.

Pel que fa als requisits de la persona per a l’ingrés en el centre de dia, si no és possible obtenir la manifestació de la lliure voluntat d’ingrés ni de la persona ni del seu representant legal, es procedirà, segons els terminis previstos en l’article 7 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials, modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig.

Quant als drets i deures de la persona usuària del servei de centre de dia, té dret a la informació i a rebre voluntàriament el servei social que correspongui; a la intimitat personal; a la continuïtat de les condicions contractades i les clàusules d’estabilització que s’acordin en el contracte assistencial, llevat les variables previstes en el reglament de règim intern; a no ser discriminat per raó de sexe, raça, ideologia política, religiosa, filosòfica, així com tots aquells reconeguts per les lleis vigents, en especial els de l’article 5.1 del Decret 284/1996, modificat pel Decret 176/2000, i la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, en els articles del 8 al 13.

Pel que fa a les obligacions del centre i que es troben recollides en el Reglament de Règim Intern, els centres tenen la obligació  de posar en coneixement del Ministeri Fiscal, o de l’autoritat judicial, qualsevol cas d’existència de possibles causes d’incapacitació d’una persona, d’acord amb

l’establert en l’article 212.6 de la Llei 25/2010, de 9 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya relatiu a la persona i la família.

Quant als òrgans de participació els nostres centres, com a centres col·laboradors de la Generalitat de Catalunya, tenen un òrgan de participació. Aquest òrgan és el Consell de Participació. Seguint les previsions de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, la promoció de la participació ciutadana és primordial per tal d’adequar el sistema de serveis socials a les necessitats de les persones i a la seva diversitat.

Finalment i pel que fa a la normativa aplicable en el tractament de dades personals, el termini de conservació de les dades de caràcter personal serà el legalment establert, de conformitat amb l’art. 5.1 e) del RGPD i de possibles exigències de responsabilitats derivades del tractament, amb un mínim de 6 anys en general i de 5 o 15 anys en el supòsit de dades de salut incloses en la història clínica de l’usuari i sense perjudici del termini de 10 anys establert en l’article 121-20 del Codi Civil de Catalunya, si resultés d’aplicació.

4.      Presentació de la Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí. Visó, missió i valors

 La Fundació Hospital-Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí és una entitat sense ànim de lucre que gestiona dues residències al municipi de Torroella de Montgrí-l’Estartit, Residència Vila Vella i Residència i Centre de Dia Santa Caterina, amb els objectius bàsics i fonamentals d’oferir el millor servei a les persones residents  i el millor acompanyament a les seves famílies.

Les dues residències estan catalogades com a residències assistides, d’acord amb el protocol signat amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i són centres col·laboradors de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, pel que fa al servei de centre de dia, el Centre de Dia Santa Caterina també és un centre col·laborador de la Generalitat de Catalunya.

El màxim òrgan de govern de la Fundació és el seu Patronat format per nou membres, dos dels quals són nats i representats per la Parròquia de Sant Genis i l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. Els membres del patronat tenen cura de fer complir el mandat que estipula els estatuts de l’entitat i que es concreta en donar acollida a les persones grans del municipi de Torroella de Montgrí-l’Estartit i municipis de la seva àrea d’influència que necessiten l’assistència pròpia de la seva edat i que pels seus mitjans els hi és difícil o impossible de gaudir-ne.

Actualment, formen el Patronat:

 • Montserrat Sarasa i Coll, presidenta del Patronat.
 • Josep Casas i Amer, secretari.
 • Jaume Prat i Feliu, tresorer.
 • Assumpció Juncà i Gallart, vocal.
 • Genís Pigem i Olivé, vocal.
 • Pilar Serenó i Sabater, vocal.
 • Jordi Reynés i López, vocal.
 • Josep Bracons i Muntada, vocal nat, en representació de la Parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.
 • Roser Font i Pi, vocal nat, en representació de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí com a regidora d’Acció Social.

Identificació dels responsables de la gestió dels serveis de residència i centre de dia

Tot i que el màxim òrgan de govern de la Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí és el seu patronat, la Fundació compta amb un gerent que és el responsable de la gestió dels dos centres residencials i del centre de dia. Així mateix, cada centre té la seva direcció tècnica que és responsable de tota la organització interna del centre, tant pel que fa a l’atenció directa com l’atenció indirecta que s’ofereix a les persones residents.

GERENT DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL ASIL DE POBRES I MALALTS DE TORROELLA DE MONTGRI: Jordi Reynés i López – jreynes@fundaciotm.cat

DIRECTOR TÈCNIC RESIDÈNCIA VILA VELLA: Jordi Compte i González – jcompte@fundaciotm.cat

DIRECTORA TÈCNIC RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA SANTA CATERINA: Olga Garcia i Anguila – ogarcia@fundaciotm.cat

Missió.

Cuidar els nostres residents i donar suport a les seves famílies, millorant el seu benestar a diferents nivells: benestar emocional, relacions interpersonals, benestar material, autonomia i control de la pròpia vida, activitats significatives i salvaguarda dels seus drets.

 Visió.

La persona està al centre de la nostra tasca diària: els nostres residents, les seves famílies i els nostres treballadors són el nostre principal actiu.

Valors.

Empatia, professionalitat, respecte, responsabilitat i vocació de servei.

5.      Definició dels serveis que s’ofereixen als nostres centres i equipaments

La Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí gestiona dos serveis:

 • Servei de Residència

El servei de residència s’ofereix als dos centres residencials que gestiona la Fundació al municipi de Torroella de Montgrí, Residència Vila Vella i Residència i Centre de Dia Santa Caterina, a persones grans en situació de dependència. El servei s’ofereix tant per a llarga estada com per curtes estades, ja sigui per recuperació de la persona gran o per respir familiar. El servei de residència s’ofereix segons tots els requisits que disposa la Generalitat de Catalunya per a centres col·laboradors, disposem també d’un servei mèdic als centres residencials i servei propi de cuina i bugaderia. El nostre equip professional està format per tots els perfils professionals que exigeix la Generalitat de Catalunya per a centres col·laboradors, tant pel que fa al personal d’atenció directa i equip tècnic pluridisciplinari, com pel que fa al personal d’atenció indirecte.

 • Servei de Centre de Dia

El servei de centre de dia s’ofereix a la Residència i Centre de Dia Santa Caterina i és indicat per a persones grans que  volen potenciar i mantenir la seva autonomia, participant i gaudint de serveis de suport i d’una xarxa social i de relacions. I també per a la gent gran amb algun tipus de dependència que manifesta la voluntat de continuar vivint a casa seva, per tant, suposa una alternativa a l’ingrés residencial. El servei de centre de dia s’ofereix segons tots els requisits que disposa la Generalitat de Catalunya per a centres col·laboradors. El nostre equip professional està format per tots els perfils professionals que exigeix la Generalitat de Catalunya per a centres col·laboradors, tant pel que fa al personal d’atenció directa i equip tècnic pluridisciplinari, com pel que fa al personal d’atenció indirecte.

A continuació es detallen les característiques generals dels edificis que acullen els serveis de residència assistida i centre de dia per a persones grans en situació de dependència.

Donem als nostres residents i usuaris del centre de dia una assistència sanitària personalitzada, molt basada en la prevenció de possibles complicacions. Procurem donar-los confiança i que se sentin cuidats i estimats. Per això és bàsic que ens informem de les seves necessitats i del seu estat de salut. Intentem evitar, en la mesura que és possible, els ingressos hospitalaris i en el cas que calguin cures pal·liatives, donem suport als familiars.

Promovem les activitats en grup i també les individuals per aconseguir una bona i activa convivència amb la resta de residents i usuaris.

Adaptar al nostre gust l’espai de l’habitació amb decoració pròpia feta per nosaltres mateixos per posar-hi un toc personal i particular.

·         Residència Vila Vella.

Passeig Vicenç Bou, 25. 17257 Torroella de Montgrí (Girona). Tel. 972 75 83 73. E-mail: info@fundaciotm.cat.

La Residència Vila Vella està situada en un edifici emblemàtic del patrimoni arquitectònic de la vila de Torroella de Montgrí, que data del segle XVI, en ple nucli històric. Compta amb una excel·lent comunicació amb la resta de la vila i està situada a tocar del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.

Disposa d’una capacitat de 62 places preparades per acollir persones que van de la completa autonomia fins a la gran dependència. Destaca el claustre obert enjardinat que ofereix un espai ideal per al descans, però també per a les diferents activitats que s’hi porten a terme.

Superfície: 1.600 metres quadrats.

Capacitat: 62 places (50 places col·laboradores i 12 places privades)

Habitacions: 41, repartides en 3 plantes. 24 individuals i 19 dobles. Totes les habitacions compten amb lavabo i inodor. Totes les habitacions disposen de la instal·lació per a TV i wifi.

Tots els llits són articulats d’última generació amb sistema d’avisos al personal d’atenció directa.

La residència disposa de 7 banys geriàtrics adaptats i 7 banys assistits.

Aire condicionat, calefacció centralitzada i videovigilància en zones comunes.

Instal·lació de wifi a les zones comunes.

Sales per a serveis: perruqueria, infermeria, despatxos tècnics i administratius, office i menjador, biblioteca, animació i fisioteràpia.

·         Residència i Centre de Dia Santa Caterina.

Carrer Major, 56. 17257 Torroella de Montgrí (Girona). Tel. 972 75 78 94. E-mail: info@fundaciotm.cat.

La Residència i Centre de Dia Santa Caterina està situada al centre neuràlgic de la vila de Torroella de Montgrí, en un edifici emblemàtic d’estil colonial. Dotat d’una gran claraboia central que proporciona molta il·luminació natural. Disposem de 14 habitacions repartides en dues plantes, totes amb vistes exteriors.

El servei de centre de dia és una solució ideal per a aquelles persones grans que volen compartir moments de tertúlia i relacions socials durant el dia, però que prefereixen continuar vivint a casa seva i per mantenir-se integrats i vinculats al seu entorn familiar i social.

Superfície: 1.200 metres quadrats.

Capacitat: 24 places (17 places col·laboradores i 7 places privades)

Habitacions: 14, repartides en 3 plantes. 4 individuals i 10 dobles. Totes les habitacions compten amb lavabo i inodor. Totes les habitacions compten amb la instal·lació per a TV i wifi.

Tots els llits son articulats d’última generació amb sistema d’avisos al personal d’atenció directe.

La residència disposa de 4 banys geriàtrics adaptats i 8 banys assistits.

Aire condicionat, calefacció centralitzada i videovigilància en zones comunes.

Instal·lació de wifi a les zones comunes.

Sales per a serveis: perruqueria, infermeria, despatxos tècnics i administratius, office i menjador, biblioteca, animació i fisioteràpia.

6.      Equips i professionals

Treballem per aconseguir que les persones residents i usuaris del centre de dia se sentin “com a casa”. Les escoltem molt, tenim en compte les seves preferències, valorem totes les seves necessitats per fer que se sentin el millor possible. Cuidem molt de la seva salut, busquem que tinguin la màxima qualitat de vida, tot i les limitacions que hi pugui haver.

El nostre equip de professionals està format per una plantilla de més de 50 persones amb un objectiu comú: millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones residents.

La motivació, l’excel·lència professional i el tracte humà càlid i sensible ens defineixen a totes i a cada una en especial. Formem un equip cohesionat amb compromís.

Comptem amb un equip de professionals estructurats de la següent manera: (vegeu punt 6.2.a  – Organigrama Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí).

·         Els professionals que formen part del servei residencial

Disposem d’un equip de professionals qualificats i amb experiència que tenen cura de les persones que viuen a les nostres residencies. Treballem amb una nova mirada a la gent gran. Amb un model d’atenció dirigit a la qualitat de vida, orientat a les persones i al seu benestar quotidià, als seus drets, preferències, desitjos i privacitat. Cuidem l’acollida, impliquem als familiars i ens adaptem al més convenient.

Podem distingir dos grups de professionals ben diferenciats. D’una banda hi ha els professionals que s’ocupen de l’atenció directe de les persones grans en situació de dependència i de l’altra tenim el personal d’atenció indirecte.

Atenció directa: direcció tècnica, equip mèdic (metge i personal d’infermeria), equip tècnic pluridisciplinar i equip d’auxiliars d’atenció geriàtrica.

Direcció tècnica

En la figura dels directors tècnics de les residències recau la funció de planificació, direcció i supervisió de tots els serveis i activitats de la residència, així com elaborar els objectius de treball concrets a partir de la planificació general de gerència, establint, si s’escau, el calendari, els responsables i el seguiment adient. Responsabilització i coordinació de les diferents àrees d’atenció del centre residencial.

Àrea d’atenció mèdica (metge, equip d’infermeria i responsable higiènic sanitari)

El nostre equip d’atenció mèdica està format per:

 • Metge
 • Equip d’infermeria format per infermeres diplomades i auxiliars d’infermeria
 • Responsable Higiènic Sanitari

Metge

Pel que fa al metge, la Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí i la Fundació Hospital de Palamós – Serveis de salut Integrats Baix Empordà tenen un conveni signat en data 1 de març de 2013 de prestació de serveis assistencials que té per objecte la prestació de forma periòdica i regular per part del Consorci Assistencial del Baix Empordà a les persones residents de les residències Vila Vella i Santa Caterina, dels serveis assistencials d’un7a metge/essa de medicina general adscrit a l’equip d’atenció primària de l’Àrea Bàsica de Salut de Torroella de Montgrí.

Equip d’infermeria

A la Residència Vila Vella comptem amb un equip d’infermeria format per una infermera diplomada i dues auxiliars d’infermeria.

A la Residència i Centre de Dia Santa Caterina comptem amb un equip format per una infermera diplomada i una auxiliar d’infermeria.

Responsable Higiènic Sanitari

Així mateix, tots dos centres residencials compten amb una persona Responsable Higiènic sanitari.

 Equip tècnic pluridisciplinar

Àrea d’activitats i teràpia ocupacional

Gent gran, sí, però activa i connectada amb la realitat. L’àrea d’activitats i animació té l’objectiu d’oferir un ventall d’activitats per mantenir les persones grans ben actives, sempre respectant els seus gustos i preferències. En aquest sentit, les activitats de vida quotidiana donen la possibilitat a les persones residents de demostrar allò que saben fer i el que s’han dedicat durant la seva vida. Per a les persones residents és important no perdre aquests hàbits de vida quotidiana.

 Àrea de fisioteràpia

El fisioterapeuta en un centre residencial de persones grans en situació de dependència té la funció de restablir, rehabilitar, mantenir i millorar la condició física dels residents amb la finalitat de que pugin gaudir de la màxima autonomia i qualitat de vida millorant també la seva autoestima i les relacions interpersonals.

Àrea de treball social

Les funcions que realitza la treballadora social en aquest àmbit son amplies i diverses. Abarca el treball en família i en grup, amb residents, amb entitats externes, treball interdisciplinari amb la resta de professionals del centre, i sobretot, coordinació interna. D’altra banda, la persona responsable de l’àrea de treball social realitza la tramitació de l’ajuda vinculada al servei de residència.

És molt important el treball amb l’usuari dins del centre, per tal de fomentar la seva adaptació i el seu benestar.  Aquest treball es pot fer de forma individualitzada o bé en grup, amb la finalitat i objectiu de treballar la integració, la seva autonomia, la conscienciació de participació i col·laboració, etc. Per altra part el treball amb la família també és un punt fort a tenir en compte, amb l’objectiu d’afavorir la implicació del familiar de l’usuari, facilitant així també la seva integració.

Totes aquestes funcions es porten a terme en coordinació amb tots els altres professionals del centre.

Àrea de psicologia

La funció de la persona responsable de l’àrea de psicologia es la valoració neuro-psicològica de les funcions cognitives, alteracions emocionals i conductuals i l’elaboració del corresponent informe psicològic. Marcar els objectius terapèutics, establir les estratègies de intervenció conductual i emocional i realitzar el seguiment de la intervenció amb la  col·laboració del personal tècnic, sanitari i gerocultores. Avaluar i realitzar els programes de psico-estimulació individual i grupal amb la col·laboració del personal tècnic i gerocultores. Custodiar i actualitzar la documentació relativa a l’evolució de la malaltia, referent a capacitats cognitives, funcionals i l’estat emocional i conductual del pacient. Assessorament familiar. I participar en les formacions i canvis que es promoguin per millorar.

 Auxiliars de geriatria

Treballem amb la mirada posada en la persona resident com el centre de tot el nostre treball i ho fem amb el ferm propòsit de donar el millor servei i atenció tant a la persona resident com a la seva família. El treball que porta a terme el personal auxiliar de geriatria suposa la pedra angular de tota la nostra tasca i esdevé clau per a l’assoliment de tots els nostres objectius.

Atenció indirecta: gerència, equip de cuina, equip de bugaderia, equip neteja, responsable de manteniment i equip de recepció.

Gerència

Tal com ja s’ha esmentat anteriorment, el màxim òrgan de govern de la Fundació és el seu Patronat format per nou membres, dos dels quals són nats i representats per la Parròquia de Sant Genis i l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. Els membres del patronat tenen cura de fer complir el mandat que estipula els estatuts de l’entitat i que es concreta en donar acollida a les persones grans del municipi de Torroella de Montgrí-l’Estartit i municipis de la seva àrea d’influència que necessiten l’assistència pròpia de la seva edat i que pels seus mitjans els hi és difícil o impossible de gaudir-ne.

La gerència reporta mensualment al patronat en reunió ordinària i informa de quines son les evolucions del funcionament de les dues residències.

Equip de cuina

Adaptem els menús als gustos, preferències i necessitats nutricionals de les persones residents, tenint sempre cura de la qualitat de la matèria primera, així com del sabor i el gust per la presentació dels plats. Fem valoracions regularment amb els mateixos residents.

Aquests menús són:

 • Menús equilibrats i planificats, adaptats a les necessitats de cada resident.
 • Menús adaptats a la capacitat de deglució i masticació de cada resident.
 • Plats per a tot tipus de dieta especifica.
Equip de bugaderia

Disposem d’un servei de bugaderia propi que té cura de la roba personal de les persones residents, així com també de la roba de menjador, llit i lavabo.

L’objectiu fonamental del servei de bugaderia és mantenir en les millors condicions de netedat, higiene i planxat tota la roba de les persones residents, essent també respectuosos amb els seus  gustos i preferències.

La bugaderia és un servei de gran importància en el treball d’Atenció Centrada en la Persona (ACP) que els centres residencials de la Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí portem a terme. La roba és un component molt important en la personalitat i l’autoestima de les persones, també en el cas de les persones residents als nostres dos centres.

Així, la tasca que desenvolupa el personal bugader dels nostres centres té una gran importància perquè tenen cura de la neteja, planxat i plegat de la roba de les persones residents. Aconseguir que les persones residents portin la roba que els agrada neta i ben planxada és un objectiu que treballem diàriament per tal de millorar la seva qualitat de vida.

 Equip de neteja i desinfecció

Mantenim les millors condicions higièniques possibles i fins i tot s’han augmentat en casos especials, com per exemple durant el temps de confinament amb desinfeccions extres regularment.

Som absolutament estrictes amb els protocols de seguretat mèdica i prenem totes les precaucions per assegurar la bona salut dels nostres residents i que estiguin protegits de situacions com la que ha originat la Covid19.

El nostre servei de neteja i desinfecció treballa segons els protocols que marca la legislació vigent en matèria de neteja i desinfecció de centres residencials i està inscrit al Registre Oficial d’establiments i serveis biocides (ROESB o ROESP) com a Serveis biocides a tercers.

Equip de manteniment

Es responsable directe del manteniment de totes les instal·lacions del centre residencial i de la programació dels treballs a realitzar per empreses de manteniment externes contractades quan així estigui previst pel protocol d’actuació del centre.

 Equip de recepció

Es el personal les funcions del qual consisteixen en la recollida i lliurament de la correspondència, orientació al públic, atenció a la centraleta telefònica, vigilància dels punts d’accés i tasques de porteria.

Altres professionals que presten serveis professionals en el servei de residència i que son externs a la plantilla:

Servei de perruqueria

Servei professional regular i setmanal que s’adapta a l’estètica preferida de cada persona i amb  tracte familiar.

 Servei de podologia

Servei regular que s’adapta a les necessitats de cada persona resident, segons també les indicacions del nostre servei mèdic, personal d’infermeria i d’atenció directe.

  ·         Els professionals que formen part del servei de centre de dia

Disposem d’un equip de professionals qualificats i amb experiència que tenen cura de les persones usuàries del servei de centre de dia. Treballem amb una nova mirada a la gent gran. Amb un model d’atenció dirigit a la qualitat de vida, orientat a les persones i al seu benestar quotidià, als seus

drets, preferències, desitjos i privacitat. Cuidem l’acollida, impliquem als familiars i ens adaptem al més convenient.

Podem distingir dos grups de professionals ben diferenciats. D’una banda hi ha els professionals que s’ocupen de l’atenció directe a les persones usuàries del servei de centre de dia i de l’altra tenim el personal d’atenció indirecte.

Atenció directa: direcció tècnica, equip mèdic (metge i personal d’infermeria), equip tècnic pluridisciplinar i equip d’auxiliars d’atenció geriàtrica.

 Direcció tècnica

En la figura de la direcció tècnica del centre de dia recau la funció de planificació, direcció i supervisió de tots els serveis i activitats de la residència, així com elaborar els objectius de treball concrets a partir de la planificació general de gerència, establint, si s’escau, el calendari, els responsables i el seguiment adient. Responsabilització i coordinació de les diferents àrees d’atenció del centre de dia.

 Àrea d’atenció mèdica (metge, equip d’infermeria i responsable higiènic sanitari)

El nostre equip d’atenció mèdica està format per:

 • Metge
 • Equip d’infermeria format per infermeres diplomades i auxiliars d’infermeria
 • Responsable Higiènic Sanitari

 Metge

Pel que fa al metge, la Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí i la Fundació Hospital de Palamós – Serveis de salut Integrats Baix Empordà tenen un conveni signat en data 1 de març de 2013 de prestació de serveis assistencials que té per objecte la prestació de forma periòdica i regular per part del Consorci Assistencial del Baix Empordà a les persones residents i usuaris del servei de centre de dia Santa Caterina, dels serveis assistencials d’un/a metge/essa de medicina general adscrit a l’equip d’atenció primària de l’Àrea Bàsica de Salut de Torroella de Montgrí.

 Equip d’infermeria

A la Residència i Centre de Dia Santa Caterina comptem amb un equip format per una infermera diplomada i una auxiliar d’infermeria.

 Responsable Higiènic Sanitari

La Residència i Centre de Dia Santa Caterina compta amb una persona Responsable Higiènic Sanitari.

Equip tècnic pluridisciplinar

 Àrea d’activitats i teràpia ocupacional

Gent gran, sí, però activa i connectada amb la realitat. L’àrea d’activitats i animació té l’objectiu d’oferir un ventall d’activitats per mantenir les persones grans ben actives, sempre respectant els seus gustos i preferències. En aquest sentit, les activitats de vida quotidiana donen la possibilitat a les persones usuàries del servei de centre de dia de demostrar allò que saben fer i el que s’han dedicat durant la seva vida. Per a les persones grans usuàries del servei de centre de dia és important no perdre aquests hàbits de vida quotidiana.

 Àrea de fisioteràpia

El fisioterapeuta en un centre de dia té la funció de restablir, rehabilitar, mantenir i millorar la condició física dels residents amb la finalitat de que pugin gaudir de la màxima autonomia i qualitat de vida millorant també la seva autoestima i les relacions interpersonals.

 Àrea de treball social

Les funcions que realitza la treballadora social en aquest àmbit son àmplies i diverses. Abarca el treball en família i en grup, amb les persones usuàries del servei de centre de dia, amb entitats externes, treball interdisciplinari amb la resta de professionals del centre, i sobretot, coordinació interna.

És molt important el treball amb l’usuari dins del centre, per tal de fomentar la seva adaptació i el seu benestar.  Aquest treball es pot fer de forma individualitzada o bé en grup, amb la finalitat i objectiu de treballar la integració, la seva autonomia, la conscienciació de participació i col·laboració, etc. Per altra part el treball amb la família també és un punt fort a tenir en compte, amb l’objectiu d’afavorir la implicació del familiar de l’usuari, facilitant així també la seva integració.

Totes aquestes funcions es porten a terme en coordinació amb tots els altres professionals del centre.

Àrea de psicologia

La funció de la persona responsable de l’àrea de psicologia es la valoració neuro-psicològica de les funcions cognitives, alteracions emocionals i conductuals i l’elaboració del corresponent informe psicològic. Marcar els objectius terapèutics, establir les estratègies de intervenció conductual i emocional i realitzar el seguiment de la intervenció amb la  col·laboració del personal tècnic, sanitari i gerocultores. Avaluar i realitzar els programes de psico-estimulació individual i grupal amb la col·laboració del personal tècnic i gerocultores. Custodiar i actualitzar la documentació relativa a l’evolució de la malaltia, referent a capacitats cognitives, funcionals i l’estat emocional i conductual de les persones usuàries del servei de centre de dia.

Auxiliars de geriatria

Treballem amb la mirada posada en les persones usuàries del servei de centre de dia com el centre de tot el nostre treball i ho fem amb el ferm propòsit de donar el millor servei i atenció tant a la persona usuària com a la seva família. El treball que porta a terme el personal auxiliar de geriatria suposa la pedra angular de tota la nostra tasca i esdevé clau per a l’assoliment de tots els nostres objectius.

 

Atenció indirecta: gerència, equip de cuina, equip de bugaderia, equip neteja, responsable de manteniment i equip de recepció.

Gerència

Tal com ja s’ha esmentat anteriorment, el màxim òrgan de govern de la Fundació és el seu Patronat format per nou membres, dos dels quals són nats i representats per la Parròquia de Sant Genis i l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. Els membres del patronat tenen cura de fer complir el mandat que estipula els estatuts de l’entitat i que es concreta en donar acollida a les persones grans del municipi de Torroella de Montgrí-l’Estartit i municipis de la seva àrea d’influència que necessiten l’assistència pròpia de la seva edat i que pels seus mitjans els hi és difícil o impossible de gaudir-ne.

La gerència reporta mensualment al patronat en reunió ordinària i informa de quines son les evolucions del funcionament de les dues residències.

Equip de cuina

Adaptem els menús als gustos, preferències i necessitats nutricionals de les persones usuàries del servei de centre de dia, tenint sempre cura de la qualitat de la matèria primera, així com del sabor i el gust per la presentació dels plats. Fem valoracions regularment amb les persones usuàries del servei de centre de dia.

Aquests menús són:

 • Menús equilibrats i planificats, adaptats a les necessitats de cada persona.
 • Menús adaptats a la capacitat de deglució i masticació de cada persona.
 • Plats per a tot tipus de dieta especifica.
Equip de neteja i desinfecció

Mantenim les millors condicions higièniques possibles i fins i tot s’han augmentat en casos especials, com per exemple durant el temps de confinament amb desinfeccions extres regularment.

Som absolutament estrictes amb els protocols de seguretat mèdica i prenem totes les precaucions per assegurar la bona salut dels nostres residents i que estiguin protegits de situacions com la que ha originat la Covid19.

El nostre servei de neteja i desinfecció treballa segons els protocols que marca la legislació vigent en matèria de neteja i desinfecció de centres residencials i està inscrit al Registre Oficial d’establiments i serveis biocides (ROESB o ROESP) com a Serveis biocides a tercers.

Equip de manteniment

Es responsable directe del manteniment de totes les instal·lacions del centre residencial i de la programació dels treballs a realitzar per empreses de manteniment externes contractades quan així estigui previst pel protocol d’actuació del centre.

Equip de recepció

Es el personal les funcions del qual consisteixen en la recollida i lliurament de la correspondència, orientació al públic, atenció a la centraleta telefònica, vigilància dels punts d’accés i tasques de porteria.

Altres professionals que presten serveis professionals en el servei de residència i que son externs a la plantilla:

Servei de perruqueria

Servei professional regular i setmanal que s’adapta a l’estètica preferida de cada persona i amb  tracte familiar.

 Servei de podologia

Servei regular que s’adapta a les necessitats de cada persona resident, segons també les indicacions del nostre servei mèdic, personal d’infermeria i d’atenció directe.

 

 7.      Drets i deures de les persones residents i de les seves famílies

El Reglament de Règim Intern dels centres residencials de la Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí, aprovat pel seu patronat, en el seu capítol 5 estableix els drets i deures de les persones residents i dels seus familiars que tot segut passem a detallar:

DRETS DE LA PERSONA RESIDENT (Art. 17 del Reglament de Règim Intern)

a) Tot resident/usuari té dret a la informació i a rebre voluntàriament el servei social que correspongui; a la intimitat personal (s’entén que l’ús d’una habitació compartida no limita aquest dret); a considerar la residència com el seu domicili a tots els efectes; a la continuïtat de les condicions contractades i les clàusules d’estabilització que s’acordin en el contracte assistencial i de centre de dia, llevat les variables previstes en aquest reglament; a la tutela davant les autoritats públiques i a no ser discriminat per raó de sexe, raça, ideologia política, religiosa, filosòfica, així com tots aquells reconeguts per les lleis vigents, en especial els de l’article 5.1 del Decret 284/1996, modificat pel Decret 176/2000, i la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, en els articles del 8 al 13.

b) Previ lliurament del corresponent rebut, la residència es farà dipositària del diner metàl·lic que lliuri l’usuari per a la seva custòdia. Per poder retirar el dipòsit abans esmentat, es requerirà la presentació del resguard de dipòsit.

c) El resident/usuari serà tractat per part de tot el personal de l’establiment amb absoluta consideració.

d) El resident té dret a continuar mantenint la relació amb la seva família amb la major fluïdesa possible, així com també amb el seu entorn social i afectiu, afavorint la comunicació amb l’exterior de l’establiment.

e) El resident/usuari té dret a rebre informació general del centre en relació amb els aspectes que l’inclouen i interessen, així com de tots els serveis socials, en els quals podrà participar democràticament o bé de forma personal, o bé mitjançant el seu representant legal a través del Consell de Participació, quan així ho estableixi la norma reguladora.

f) Mantenir la privacitat, mitjançant el secret professional de totes aquelles dades personals que figurin als seus expedients o historials.

g) El resident podrà tenir en l’entorn més proper els objectes i pertinences de més valor emocional.

h) El resident/usuari té dret a ser tingut en compte i que es consideri la seva situació personal i familiar.

i) El resident/usuari té dret a presentar suggeriments o reclamacions sobre el funcionament de l’establiment i que aquestes siguin estudiades i respostes.

j) El resident té dret a morir amb dignitat i acompanyat dels seus éssers estimats, si és possible.

k) El resident/usuari té dret a la llibertat i a no ser sotmès a cap tipus d’immobilització o retenció física o farmacològica, sense cap prescripció mèdica i supervisió constant, llevat casos de perill imminent per a la seguretat física del resident o de terceres persones.

l) La residència i centre de dia tenen a la disposició dels clients, familiars, responsables o representants, uns fulls de reclamacions.

 

DEURES DE LA PERSONA RESIDENT (Art. 18 del Reglament de Règim Intern)

a) El centre s’obliga a respectar i fer respectar els drets de l’usuari/resident reconeguts a la Llei 12/2007, articles del 8 al 13. El resident/usuari i la persona responsable són obligats a facilitar la percepció del servei, i en especial a:

 • Respectar i facilitar la convivència.
 • Complir allò que disposa en el present Reglament de Règim Intern i en el termini del contracte subscrit.
 • Abonar puntualment el preu pactat.
 • Pel que fa a les sortides i absències, s’hauran de comunicar amb suficient antelació.

b) Incompliment de les obligacions. L’incompliment per part de l’usuari/resident i de la persona responsable de les obligacions en l’article anterior podrà suposar la resolució del contracte i, per tant, l’acabament de la prestació de serveis, i es farà saber al Servei d’Inspecció i Registre      de la Secretaria General del Departament de Benestar i Família.

c) Els nostres centres són lliures de fum. Queda prohibit fumar.

d) Serà també causa de suspensió de la prestació del servei:

 • Pertorbació del normal funcionament del centre per part de l’usuari/resident o del seu responsable.
 • Ebrietat habitual o drogoaddicció.
 • La desídia i abandonament de la seva higiene personal, negant-se a rebre l’assistència del personal del centre.
 • Negar-se o impedir que es faci la neteja diària de la seva habitació.
 • L’intent o assetjament sexual, o d’altre tipus, a qualsevol usuari/resident o personal del centre.
 • Quan l’estat psíquic de l’usuari/resident impedeixi la normal convivència i requereixi, a judici del responsable sanitari del centre, del seu trasllat a un centre especialitzat.
 • Maltractaments persistents al personal o als altres residents/usuaris.

e) Els usuaris/residents, o familiars d’aquella persona, que cessin en aquest caràcter (per qualsevol causa), hauran de retirar del centre tota la roba, objectes personals i béns de qualsevol tipus, en l’improrrogable termini de 4 dies següents a la baixa, llevat que sigui un cas de força major, entenent-se que, en cas contrari, el centre podrà fer l’ús que consideri pertinent dels béns abans esmentats. El centre, en cas de necessitat, es reserva el dret de fer ús de l’habitació abans dels 4 dies següents a la baixa.

OBLIGACIONS DEL CENTRE (Art. 19 del Reglament de Règim Intern)

Els nostres centres residencials compleixen amb els següents requisits:

a) Estar inscrit en el Registre d’Entitats, Servei i Establiments Socials del Departament de Benestar Social i Família, i estar en funcionament.

b) Posar en coneixement del Ministeri fiscal, o de l’autoritat judicial, qualsevol cas d’existència de possibles causes d’incapacitació d’una persona, d’acord amb el que estableix l’article 212.6 de la Llei 25/2010, de 9 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya relatiu a la persona i la família.

c)L’establiment ha de facilitar a la persona gran i a la seva família, abans del seu ingrés, el contracte assistencial i el Reglament de Règim Intern.

d) Preservar, millorar i mantenir, fins on sigui possible, la capacitat funcional de l’usuari.

e) Desenvolupar programes d’intervenció i protocols d’actuació, dirigits i supervisats per professionals especialitzats.

f) Afavorir les bones relacions socials entre les persones residents, familiars, persona de referència o representant legal, i personal del centre.

g) El centre oferirà els mateixos serveis i prestacions per a tots els usuaris, i garantirà l’equitat i igualtat en els drets i deures de tots els residents.

h) Establir un horari d’informació a l’usuari, als familiars o persones obligades per part de la persona responsable de la direcció tècnica i del responsable higienicosanitari.

i) Facilitar al màxim les sortides de l’usuari, així com les visites dels familiars o coneguts.

j) Assumir les obligacions de guarda dels usuaris durant l’horari de prestació dels serveis.

k) Custodiar la correspondència, oficis i informes, tramitada entre el Departament de Benestar Social i Família i l’equipament social, com també tots els documents referents a les persones ateses. Formalitzar, amb cadascuna dels usuaris, el corresponent contracte assistencial, que recull el contingut obligatori de les parts.

l) Lliurar la factura mensual, a totes les persones ateses, per l’import total i desglossat d’acord amb les diferents aportacions econòmiques, i fer el seguiment del pagament.

m) Garantir un règim nutricional adequat per a tots els usuaris.

8.      Drets i deures de les persones usuàries de servei de centre de dia i de les seves famílies

El Reglament de Règim Intern del centre de dia de la Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí, aprovat pel seu patronat, en el seu capítol 5 estableix els drets i deures de les persones usuàries del servei de centre de dia i dels seus familiars que tot seguit passem a detallar:

DRETS DE LA PERSONA USUÀRIA DEL SERVEI DE CENTRE DE DIA (Art. 17 del Reglament de Règim Intern)
 1. Tot usuari té dret a la informació i a rebre voluntàriament el servei social que correspongui; a la intimitat personal; a la continuïtat de les condicions contractades i les clàusules d’estabilització que s’acordin en el contracte de servei de centre de dia, llevat les variables previstes en aquest reglament; a la tutela davant les autoritats públiques i a no ser discriminat per raó de sexe, raça, ideologia política, religiosa, filosòfica, així com tots aquells reconeguts per les lleis vigents, en especial els de l’article 5.1 del Decret 284/1996, modificat pel Decret 176/2000, i la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, en els articles del 8 al 13.
 2. La persona usuària del servei de centre de dia serà tractat per part de tot el personal de l’establiment amb absoluta consideració.
 3. La persona usuària del servei de centre de dia té dret a rebre informació general del centre en relació amb els aspectes que l’inclouen i interessen, així com de tots els serveis socials, en els quals podrà participar democràticament o bé de forma personal, o bé mitjançant el seu representant legal a través del Consell de Participació, quan així ho estableixi la norma reguladora.
 4. Mantenir la privacitat, mitjançant el secret professional de totes aquelles dades personals que figurin als seus expedients o historials.
 5. La persona usuària del servei de centre de dia té dret a ser tingut en compte i que es consideri la seva situació personal i familiar.
 6. La persona usuària del servei de centre de dia té dret a presentar suggeriments o reclamacions sobre el funcionament de l’establiment i que aquestes siguin estudiades i respostes.
 7. La persona usuària del servei de centre de dia té dret a la llibertat i a no ser sotmès a cap tipus d’immobilització o retenció física o farmacològica, sense cap prescripció mèdica i supervisió constant, llevat casos de perill imminent per a la seguretat física de la mateixa persona usuària o de terceres persones.
 8. El centre de dia té a la disposició de les persones usuàries, familiars, responsables o representants, fulls de reclamacions.

  

DEURES DE LA PERSONA USUÀRIA (Art. 18 del Reglament de Règim Intern)

a) El centre s’obliga a respectar i fer respectar els drets de la persona usuària reconeguts a la Llei 12/2007, articles del 8 al 13. La persona usuària i la persona responsable són obligats a facilitar la percepció del servei, i en especial a:

 • Respectar i facilitar la convivència.
 • Complir allò disposat en el present Reglament de Règim Intern i en el termini del contracte subscrit.
 • Abonar puntualment el preu pactat.
 • Pel que fa a les sortides i absències, s’hauran de comunicar amb suficient antelació.

b) Incompliment de les obligacions. L’incompliment per part de la persona usuària i de la persona responsable de les obligacions en l’article anterior podrà suposar la resolució del contracte i, per tant, l’acabament de la prestació de serveis, i es farà saber al Servei d’Inspecció i Registre de la Secretaria General del Departament de Benestar i Família.

c) Els nostres centres són lliures de fum. Queda prohibit fumar.

d) Serà també causa de suspensió de la prestació del servei:

 • Pertorbació del normal funcionament del centre per part de la persona usuària o del seu responsable.
 • Ebrietat habitual o drogoaddicció.
 • La desídia i abandonament de la seva higiene personal, negant-se a rebre l’assistència del personal del centre.
 • L’intent o assetjament sexual, o d’altre tipus, a qualsevol usuari/resident o personal del centre.
 • Quan l’estat psíquic de l’usuari/resident impedeixi la normal convivència i requereixi, a judici del responsable sanitari del centre, del seu trasllat a un centre especialitzat.
 • Maltractaments persistents al personal o les altres persones usuàries.

e) Les persones usuàries o familiars d’aquella persona, que cessin en aquest caràcter (per qualsevol causa), hauran de retirar del centre tota la roba, objectes personals i béns de qualsevol tipus, en l’improrrogable termini de 4 dies següents a la baixa, llevat que sigui un cas de força major, entenent-se que, en cas contrari, el centre podrà fer l’ús que consideri pertinent dels béns abans esmentats. El centre, en cas de necessitat, es reserva el dret de fer ús de l’habitació abans dels 4 dies següents a la baixa.

OBLIGACIONS DEL CENTRE (Art. 19 del Reglament de Règim Intern)

El nostre centre de dia compleix amb els següents requisits:

 1. Estar inscrit en el Registre d’Entitats, Servei i Establiments Socials del Departament de Benestar Social i Família, i estar en funcionament.
 2. Posar en coneixement del Ministeri Fiscal, o de l’autoritat judicial, qualsevol cas d’existència de possibles causes d’incapacitació d’una persona, d’acord amb l’establert en l’article 212.6 de la Llei 25/2010, de 9 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya relatiu a la persona i la família.
 3.  L’establiment ha de facilitar a la persona gran i a la seva família, abans del seu ingrés, el contracte assistencial i el Reglament de Règim Intern.
 4.  Preservar, millorar i mantenir, fins on sigui possible, la capacitat funcional de la persona usuària.
 5.  Desenvolupar programes d’intervenció i protocols d’actuació, dirigits i supervisats per professionals especialitzats.
 6.  Afavorir les bones relacions socials entre les persones usuàries, familiars, persona de referència o representant legal, i personal del centre.
 7. El centre oferirà els mateixos serveis i prestacions per a totes les persones usuàries, i garantirà l’equitat i igualtat en els drets i deures de tots els residents.
 8. Establir un horari d’informació a la persona usuària, als familiars o persones obligades per part de la persona responsable de la direcció tècnica i del responsable higienicosanitari.
 9. Facilitar al màxim les sortides de la persona usuària, així com les visites dels familiars o coneguts.
 10. Assumir les obligacions de guarda de les persones usuàries durant l’horari de prestació dels serveis.
 11. Custodiar la correspondència, oficis i informes, tramitada entre el Departament de Benestar Social i Família i l’equipament social, com també tots els documents referents a les persones ateses. Formalitzar, amb cadascuna de les persones usuàries, el corresponent contracte assistencial, que recull el contingut obligatori de les parts.
 12. Lliurar la factura mensual, a totes les persones ateses, per l’import total i desglossat d’acord amb les diferents aportacions econòmiques, i fer el seguiment del pagament.
 13. Garantir un règim nutricional adequat per a totes les persones usuàries.

9.      Compromís de qualitat i seguiment dels processos.

La nostra tasca diària està centrada en la millora dels processos amb la mirada posada en la vocació de servei de la nostra organització. Aquest és el nostre propòsit per contribuir a construir una societat més justa i responsable amb la gent gran.

Treballem de forma coordinada a nivell intern a partir del full de ruta de la planificació estratègica de la Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí 2022-2026 i que fou aprovada pel patronat de la Fundació. En aquest sentit, totes les accions que portem a terme (plans, programes, activitats) tenen relació amb els objectius estratègics que ens hem marcat i que es resumeixen en:

 • Millorar tots els nostres processos encaminats a oferir la millor atenció a les persones residents, als usuaris de centre de dia i acompanyament a les seves famílies o persones de referència.
 • Aconseguir que les persones grans residents i els usuaris del centre de dia en els nostres centres mantinguin la seva autonomia i capacitat de decidir de quina forma volen viure, respectant en tot moment els seus hàbits, gustos i preferències.
 • Mantenir i millorar els nostres edificis i la nostra infraestructura tècnica a fi de poder dispensar el millor servei a les persones residents i usuaris del centre de dia dels nostres centres.
 • Establir el context adequat perquè els nostres centres de treball estiguin ben preparats per tal que el nostre personal pugui treballar en les millors condicions possibles.
 • Connectar els nostres centres residencials amb la societat, assolint que les persones residents i els usuaris de centre de dia mantinguin el vincle no només amb els seus familiars i persones de referència, sinó també amb la comunitat més propera i la societat en general.

Aquests objectius essencials de millora s’avaluen mitjançant les reunions de seguiment de tot el nostre equip de professionals i també mitjançant les enquestes anuals de satisfacció del servei que es fan entre les persones residents, usuàries de centre de dia i també familiars.

Per a la concreció i seguiment dels diferents processos es duen a terme reunions de treball que a continuació es detallen:

 • Reunió setmanal de la direcció tècnica l’equip de gericultors/es i equip tècnic.
 • Reunió setmanal de la gerència amb l’equip de direcció tècnica i equip tècnic.
 • Reunió setmanal del Pla d’Atenció Individualitzada (PAI) de l’equip de direcció amb l’equip tècnic i l’equip de gericultors/es.
 • Reunió mensual de l’equip de direcció, equip d’infermeria, responsable higiènic sanitària i equip de neteja i desinfecció per a la valoració del servei.
 • Reunió trimestral de la direcció tècnica amb l’equip de gericultors/es torn de nit.
 • Reunió trimestral equip mèdic (metge/essa i infermer/a) per a la valoració de contencions.
 • Reunió semestral de l’equip de direcció, equip d’infermeria, responsable higiènic sanitària i equip de cuina per a la valoració del servei i canvis de menús.
 • Reunió semestral de gerència, equip de direcció tècnica, equip d’infermeria i responsables de la Fundació Hospital de Palamós Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà per a la valoració i seguiment del servei mèdic.

En totes les reunions es treballa sota el criteri d’avaluació dels nostres processos a fi i efecte de poder avaluar i valorar el grau de compliment dels objectius que ens anem marcant.

Els instruments que ens permeten portar a terme aquesta avaluació són:

– Observació directa.

– Entrevistes personals orals.

– Valoracions en grup de l’interès de cada una de les persones residents.

– Enquestes i qüestionaris als familiars o persones de referència de les persones residents.

– Registres de participació, de valoració conjunta en missatges de les xarxes socials

– Reunions de col·laboradors professionals per avaluar no només l’acció sinó les conseqüències tenint en compte l’objectiu d’envelliment actiu i saludable.

Amb l’avaluació hem pogut comprovar la necessitat del projecte, la idoneïtat, l’eficàcia, l’eficiència i l’impacte que ha tingut, des d’una dimensió qualitativa i quantitativa, tant pel que fa a les persones usuàries i beneficiàries com dels professionals de les teràpies i també dels familiars de manera indirecta.

  10.      Canals de comunicació: informació, orientació, reclamació.

 • Pla de comunicació:

La Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí té un pla de comunicació de totes les seves accions i que definirem a continuació:

– Pàgina web: www.hospitaltorroella.cat

– Bloc de la web amb post setmanal: https://www.hospitaltorroella.org/noticies/

– Xarxa social: www.facebook.com/fundaciotm

– Circular setmanal adreçada a les famílies(enviament per Mailchimp i per correu ordinari).

A més, mantenim constant comunicació amb les famílies dels nostres residents i usuaris del centre de dia oferint-los informació sobre l’estat de salut dels familiars residents i també sobre qualsevol aspecte relacionat amb el servei de residència o centre de dia.

 • Consell de participació:

Els nostres centres, com a centres col·laboradors de la Generalitat de Catalunya, tenen un òrgan de participació. Aquest òrgan és el Consell de Participació. Seguint les previsions de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, la promoció de la participació ciutadana és primordial per tal d’adequar el sistema de serveis socials a les necessitats de les persones i a la seva diversitat.

Els objectius bàsics del Consell de Participació són facilitar la participació dels diferents agents que participen en el dia a dia de les nostres residències: residents, famílies, treballadors i membres del Patronat; informar de les activitats bàsiques pròpies del servei; informar sobre la marxa de l’activitat bàsica del servei; oferir un espai per a la revisió, si s’escau, del règim intern del centre, i fer propostes de millora per al servei.

 • Contacte amb els nostres centres:

Per a contactar amb els nostres centres, disposem de diferents canals: via telefònica i via correu electrònic. La gerència de la Fundació, les direccions tècniques dels dos centres i tot l’equip tècnic també estan a l’abast de les persones residents i de les seves famílies o persones de referència de forma presencial sempre que sigui necessari.

Residència Vila Vella

C/ Hospital, núm. 2

17257 TORROELLA DE MONTGRÍ

Tel. 972 758 373

Fax: 972 757 315

a/e:  info@fundaciotm.cat

a/e direcció tècnica: jcompte@fundaciotm.cat

a/e gerència: jreynes@fundaciotm.cat

 

Residència i Centre de Dia Santa Caterina

C/ Major, núm.56

17257 TORROELLA DE MONTGRÍ

Tel. 972 757 894

a/e: info@fundaciotm.cat

a/e direcció tècnica: olga.garciaanguila@fundaciotm.cat

a/e gerència: jreynes@fundaciotm.cat

11 Requisits i forma d’accés al servei de residència assistida i servei de centre de dia.

Les residències Vila Vella i Santa Caterina ofereixen un servei d’acollida en modalitat de residència assistida, amb places privades i públiques, per a gent gran amb diferents graus de dependència i estades de caràcter permanent i temporal.

Ingrés en el centre residencial:

En l’admissió al centre de les persones noves que vulguin ingressar en servei de residència assistida, s’observaran les següents regles:

 1. a) Edat del futur resident. D’acord amb la normativa vigent, l’edat mínima per adquirir la condició de resident s’estableix a 65 anys.

Excepcionalment, seran admeses persones menors de 65 anys quan l’informe mèdic i social manifesti que la situació sociosanitària d’aquestes persones permeti autoritzar el seu ingrés al centre i no existeixi altre recurs més adequat per atendre’ls.

 1. b) Reserva de plaça. Per ingressar a la residència és necessari fer una reserva de plaça, en la qual es farà esment de la data prevista d’ingrés. En el cas de places públiques, se segueix l’ordre de la llista d’espera que ens facilita el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, i en el cas de plaça privada és necessari que es disposi d’un llit buit per a poder fer l’ingrés.

De la mateixa manera, en el cas que hi hagi una plaça lliure, no serà necessària l’esmentada reserva i el contracte de prestació assistencial podrà ser atorgat directament per tal de fer un ingrés immediat.

 1. c) Atorgament i documentació del contracte. El contracte de prestació de serveis assistencials serà atorgat degudament i signat pel director o directora del centre, pel futur resident/usuari i, si s’escau, el seu tutor legal, en el cas que el primer no pugui fer-ho per ell mateix, i a tal efecte s’aportaran les dades identificaves necessàries:

– DNI i targeta sanitària.

– Dades identificació i contacte del familiar, persona responsable o representant.

– Pòlissa d’assegurança que cobreixi les despeses de defunció i l’últim rebut, si n’hi ha.

Si no és possible obtenir la manifestació de la lliure voluntat d’ingrés ni de la persona ni del seu representant legal, es procedirà, segons els terminis previstos en l’article 7 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials, modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig.

Amb la firma del contracte, el futur resident/usuari, o la persona legalment responsable en nom seu, manifesta la seva voluntat de fer ingrés en el centre i des d’aquest moment adquireix la condició de resident.

Una vegada formalitzat el contracte de prestació assistencial n modalitat de residència, el centre lliurarà a l’interessat, o persones responsables, una llista de tot allò que és necessari portar. Haurà d’estar tot degudament marcat i ho haurà de portar la persona resident el dia del seu ingrés.

La persona resident, una vegada realitzat l’ingrés efectiu a la residència, lliurarà al centre una llista detallada de la roba i dels objectes personals que porti i que podran ser retirats o bé per ell mateix o bé per la persona responsable en el moment de l’extinció del contracte, o quan així ho consideri oportú, i ho comunicarà al centre per al seu control intern i sempre que mantingui íntegrament la llista d’estris mínims exigits a què fa referència el paràgraf anterior.

 1. e) Valoració de l’estat de la futura persona resident. La persona resident haurà d’aportar un informe mèdic del seu estat físic i psíquic fet dintre dels tres últims mesos abans de l’ingrés, llevat dels casos d’urgències. Aquest informe estarà format per dades personals, malalties actives, al·lèrgies i contraindicacions, medicació prescrita, règim dietètic, atenció sanitària o d’infermeria que necessiti i valoració de la disminució, quan sigui procedent.
Ingrés en el centre de dia:

En l’admissió al centre de les persones noves que vulguin accedir al servei de centre de dia, s’observaran les següents regles:

 1. a) Edat de la futura persona usuària del servei de centre de dia. D’acord amb la normativa vigent, l’edat mínima per adquirir la condició de persona usuària del servei de centre de dia s’estableix a 65 anys.

Excepcionalment, seran admeses persones menors de 65 anys quan l’informe mèdic i social manifesti que la situació sociosanitària d’aquestes persones permeti autoritzar l’accés al servei de centre de dia i no existeixi altre recurs més adequat per atendre’ls.

 1. b) Reserva de plaça. Per accedir al servei de centre de dia és necessari fer una reserva de plaça, en la qual es farà esment de la data prevista d’accés. En el cas de places públiques, se segueix l’ordre de la llista d’espera que ens facilita el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, i en el cas de plaça privada és necessari que es disposi d’una plaça lliure per a poder fer l’ingrés.

De la mateixa manera, en el cas que hi hagi una plaça lliure, no serà necessària l’esmentada reserva i el contracte de prestació assistencial podrà ser atorgat directament per tal de fer un ingrés immediat.

 1. c) Atorgament i documentació del contracte. El contracte de prestació de servei de centre de dia serà atorgat degudament i signat pel director o directora del centre, pel futur usuari i, si s’escau, el seu tutor legal, en el cas que el primer no pugui fer-ho per ell mateix, i a tal efecte s’aportaran les dades identificaves necessàries:

– DNI i targeta sanitària.

– Dades identificació i contacte del familiar, persona responsable o representant.

– Pòlissa d’assegurança que cobreixi les despeses de defunció i l’últim rebut, si n’hi ha.

Si no és possible obtenir la manifestació de la lliure voluntat d’ingrés al servei de centre de dia ni de la persona ni del seu representant legal, es procedirà, segons els terminis previstos en l’article 7 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials, modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig.

Amb la firma del contracte, la futura persona usuària del servei de centre de dia, o la persona legalment responsable en nom seu, manifesta la seva voluntat de fer ingrés en el centre i des d’aquest moment adquireix la condició de persona usuària del servei de centre de dia.

Una vegada formalitzat el contracte de prestació de servei de centre de dia, el centre lliurarà a l’interessat, o persones responsables, una llista de tot allò que és necessari portar. Haurà d’estar tot degudament marcat i ho haurà de portar la persona usuària el dia del seu ingrés.

La persona usuària del servei de centre de dia, una vegada realitzat l’ingrés efectiu al centre, lliurarà al centre una llista detallada de la roba i dels objectes personals que porti i que podran ser retirats o bé per ell mateix o bé per la persona responsable en el moment de l’extinció del contracte, o quan així ho consideri oportú, i ho comunicarà al centre per al seu control intern i sempre que mantingui íntegrament la llista d’estris mínims exigits a què fa referència el paràgraf anterior.

 1. e) Valoració de l’estat de la futura persona usuària del servei de centre de dia. La persona usuària del servei de centre de dia haurà d’aportar un informe mèdic del seu estat físic i psíquic fet dintre dels tres últims mesos abans de l’ingrés, llevat dels casos d’urgències. Aquest informe estarà format per dades personals, malalties actives, al·lèrgies i contraindicacions, medicació prescrita, règim dietètic, atenció sanitària o d’infermeria que necessiti i valoració de la disminució, quan sigui procedent.